Gentoo Websites Logo
Go to: Gentoo Home Documentation Forums Lists Bugs Planet Store Wiki Get Gentoo!
View | Details | Raw Unified | Return to bug 60567
Collapse All | Expand All

(-)skipstone-0.9.3/locale/ru.po (-29 / +1 lines)
Lines 67-73 Link Here
67
msgstr "ïÔÍÅÎÉÔØ"
67
msgstr "ïÔÍÅÎÉÔØ"
68
 
68
 
69
#: ../src/bookmarks.c:254 ../src/callbacks.c:53 ../src/callbacks.c:91
69
#: ../src/bookmarks.c:254 ../src/callbacks.c:53 ../src/callbacks.c:91
70
#: ../src/skipstone-config.c:114
70
#: ../src/skipstone-print.c:32 ../src/skipstone-config.c:114
71
msgid "Ok"
71
msgid "Ok"
72
msgstr "ïË"
72
msgstr "ïË"
73
 
73
 
Lines 616-629 Link Here
616
msgid "Respect java script window sizing?"
616
msgid "Respect java script window sizing?"
617
msgstr "õÞÉÔÙ×ÁÔØ ÒÁÚÍÅÒÙ ÏËÏÎ Ñ×Á-ÓËÒÉÐÔÏ×"
617
msgstr "õÞÉÔÙ×ÁÔØ ÒÁÚÍÅÒÙ ÏËÏÎ Ñ×Á-ÓËÒÉÐÔÏ×"
618
618
619
#: ../src/skipstone-config.c:250
620
msgid "Maximum popup entries: "
621
msgstr ""
622
623
#: ../src/skipstone-config.c:253
624
msgid "Clear popup items"
625
msgstr ""
626
627
#: ../src/skipstone-config.c:258
619
#: ../src/skipstone-config.c:258
628
msgid "Maximum popup entries: "
620
msgid "Maximum popup entries: "
629
msgstr "íÁËÓÉÍÕÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ: "
621
msgstr "íÁËÓÉÍÕÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ: "
Lines 1437-1462 Link Here
1437
msgid "Left: "
1429
msgid "Left: "
1438
msgstr "óÌÅ×Á: "
1430
msgstr "óÌÅ×Á: "
1439
1431
1440
#: ../src/skipstone-print.c:28
1441
msgid "0.5"
1442
msgstr ""
1443
1444
#: ../src/skipstone-print.c:29
1445
msgid "0.5"
1446
msgstr ""
1447
1448
#: ../src/skipstone-print.c:30
1449
msgid "0.5"
1450
msgstr ""
1451
1452
#: ../src/skipstone-print.c:31
1453
msgid "0.5"
1454
msgstr ""
1455
1456
#: ../src/skipstone-print.c:32
1457
msgid "Ok"
1458
msgstr "ïË"
1459
1460
#: ../src/skipstone-print.c:34
1432
#: ../src/skipstone-print.c:34
1461
msgid "Print Error!"
1433
msgid "Print Error!"
1462
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÅÞÁÔÉ!"
1434
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÅÞÁÔÉ!"
(-)skipstone-0.9.3/locale/zh_TW.Big5.po (-4 lines)
Lines 1583-1592 Link Here
1583
msgid "Russian (ru)"
1583
msgid "Russian (ru)"
1584
msgstr "«X»y (ru)"
1584
msgstr "«X»y (ru)"
1585
1585
1586
#: ../src/skipstone-config.c:1381
1587
msgid "Scots Gaelic (gd)"
1588
msgstr "Ĭ®æÄõ»\\º¸»y (gd)"
1589
1590
#: ../src/skipstone-config.c:1382
1586
#: ../src/skipstone-config.c:1382
1591
msgid "Serbian (sr)"
1587
msgid "Serbian (sr)"
1592
msgstr "¶ëº¸ºû¨È»y (sr)"
1588
msgstr "¶ëº¸ºû¨È»y (sr)"

Return to bug 60567